Platform ini dibawa kepada anda oleh CanLaw Asia Sdn Bhd (No. Syarikat: 1210605-D) (“CanLaw“, atau “kami“). Segala penggunaan perkataan “anda” dalam polisi privasi (“Polisi“) ini adalah merujuk kepada anda atau sesiapa yang mengakses dan/atau mengunakan Platform dan/atau Perkhidmatan bagi pihak anda, tak kira sama ada anda ialah seorang pelawat atau pengguna berdaftar. “Platform” dan “Perkhidmatan” adalah sebagaimana yang tertulis pada terma dan syarat penggunaan (bagi pengguna) dan (bagi peguam syarie yang terlibat).

Kami meminta anda membaca Polisi ini dengan teliti kerana ia mengandungi maklumat penting tentang bagaimana kami akan menggunakan data peribadi anda.

 1. APAKAH JENIS DATA PERIBADI YANG DIKUMPUL OLEH KAMI?
  1. Kami mengumpul data peribadi mengenai anda yang anda berikan apabila anda mengguna Platform dan/atau Perkhidmatan, termasuk apabila anda mendaftar akaun, menghantar maklum balas, jawapan soal selidik dan mesej atau berkomunikasi dengan kami. Kami juga mengumpul maklumat mengenai cara anda menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada data penggunaan, maklumat demografi, sumber trafik, platform dan jenis pelayar.
  2. Kami akan memantau penggunaan anda di Platform dan/atau Perkhidmatan melalui penggunaan cookies dan teknologi pengesanan yang sama. Sebagai contoh, kami akan memantau berapa kali anda melawat Platform kami, laman yang dilayari, data trafik, data data lokasi dan nama domain yang berasal daripada pembekal perkhidmatan Internet anda. Data ini akan dikumpul atau dijadikan statistik. Maknanya, anda tidak akan dapat dikenal pasti secara individu.
  3. Jika anda memberikan maklumat bagi pihak lain, sila pastikan pihak tersebut telah melantik anda untuk bertindak ke atas/bagi pihaknya dan telah bersetuju bahawa anda boleh:(a) memberi kebenaran bagi pihaknya dalam pemprosesan data peribadinya;(b) menerima segala notis privasi bagi pihaknya; dan(c) memberi kebenaran kepada pemindahan data peribadinya.
  4. Data peribadi pada laman umum di Platform adalah terbuka kepada orang umum dan tidak lagi dianggap sebagai data peribadi. Sebagai contoh, maklumat dalam profil anda atau penilaian, pengesahan, Q&A, atau mana-mana interaktif lain berkemungkinan terbuka kepada orang umum dan berpotensi untuk dilihat oleh sesiapa pun. Posting anda pada laman umum Platform akan dianggap sebagai kebenaran anda untuk berkongsi maklumat tersebut dengan orang umum, dan adalah dimaklumkan bahawa maklumat tersebut akan disebarkan secara meluas, termasuk melalui enjin carian dan alat-alat lain untuk mencari maklumat dalam talian (contoh, arkib Internet).
  5. Dengan memberikan kami data peribadi anda, anda bersetuju untuk membenarkan kami mengumpul dan memproses data peribadi anda menurut Polisi ini. Anda bersetuju bahawa kesemua data peribadi yang telah diberikan kepada kami adalah benar, tepat dan lengkap, dan bahawa tidak ada data peribadi yang berniat untuk mengelirukan atau adalah lapuk. Sekiranya berlaku apa-apa perubahan kepada data peribadi anda, anda perlu memaklumkan kepada kami dengan segera.
 2. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI ANDA?
  1. Kami akan menggunakan data peribadi anda bagi tujuan membantu kami menyedia dan menyokong Platform dan/atau Perkhidmatan kepada anda. Tujuan ini termasuk:
   1. membantu kami mengenal pasti anda dan mana-mana akaun anda di Platform kami;
   2. pentadbiran termasuk berkomunikasi dengan anda;
   3. memudahkan penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan;
   4. memproses, mentadbir dan memberi kesan kepada permintaan atau transaksi anda;
   5. penyelidikan, analisis statistik dan analisis tingkah laku;
   6. memprofil pelanggan dan menganalisis pilihan pembayaran anda;
   7. pemasaran – lihat “Polisi Pemasaran Dan Menarik Diri”, di bawah;
   8. pencegahan, penyiasatan dan pengesanan penipuan;
   9. menyesuaikan Platform dan/atau Perkhidmatan dan kandungannya mengikut keutamaan tertentu anda;
   10. memberitahu anda tentang sebarang perubahan pada Platform dan/atau Perkhidmatan yang akan menjejaskan anda;
   11. menberi, memperbaiki dan mengembangkan Platform dan/atau Perkhidmatan; dan
   12. menggalakkan keselamatan di dalam dan luar Platform dan/atau Perkhidmatan.
 3. APAKAH POLISI PEMASARAN DAN MENARIK DIRI KAMI?
  1. Jika anda telah memberi kebenaran kepada kami, kami akan menghubungi anda melalui pos, telefon, SMS, teks / gambar / video mesej, e-mel tentang produk, perkhidmatan, promosi, tawaran istimewa kami dan rakan niaga kami yang mungkin menarik minat anda. Kami tidak akan mendedahkan, menyewa, menjual atau memberikan data peribadi anda kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung. Jika anda memilih untuk tidak menerima apa-apa komunikasi pemasaran daripada kami, anda boleh menarik diri pada bila-bila masa. Lihat “Apakah Hak-Hak Saya”, di bawah.
  2. Anda boleh memilih sama ada anda ingin terus menerima surat berita atau komunikasi lain. Selain itu, anda boleh “menarik diri” daripada menerima mana-mana kategori langganan, pemasaran atau e-mel promosi daripada CanLaw dengan mengikuti arahan unsubscribe atau menggunakan pautan unsubscribe dalam e-mel yang kami hantar. Walau bagaimanapun, selagi anda mengekalkan akaun, anda mungkin tidak dapat “menarik diri ” daripada menerima e-mel perkhidmatan atau e-mel yang berkaitan dengan akaun anda daripada CanLaw.
 4. BAGAIMANAKAH DATA PERIBADI ANDA BOLEH DIDEDAHKAN?
  1. Kami akan mendedahkan data peribadi anda kepada:
   1. sesiapa yang anda berkomunikasi dengan pada Platform dan/atau Perkhidmatan;
   2. vendor dan pembekal kami yang menyediakan perkhidmatan infrastruktur teknikal, menganalisis bagaimana Platform dan/atau Perkhidmatan digunakan, atau menyediakan atau menyediakan perkhidmatan pelanggan kepada anda;
   3. pembekal perkhidmatan kami yang memerlukan akses pada data peribadi anda untuk menjalankan kerja mereka untuk kami. Sebagai contoh, syarikat pengesahan kad kredit untuk mengesahkan maklumat kad kredit atau identiti anda;
   4. juruaudit, akauntan, peguam syarie atau penasihat profesional lain kami dan/atau perunding kami diatas dasar keperluan untuk mengetahui;
   5. agensi penguatkuasaan undang-undang dalam menjalankan sebarang penyiasatan;
   6. perintah mahkamah atau waran; dan/atau
   7. rakan perniagaan kami selaras dengan “Polisi Pemasaran Dan Menarik Diri ” di atas.
  2. Maklumat peribadi anda juga akan didedahkan sebagai sebahagian daripada mana-mana penggabungan, pemerolehan, pembiayaan hutang, penjualan aset syarikat, dan juga dalam insolvensi, kebankrapan atau penerimaan di mana data peribadi akan dipindahkan kepada pihak ketiga sebagai salah satu aset perniagaan CanLaw. Dalam keadaan sedemikian, kami akan cuba memberitahu anda sebelum data peribadi anda dipindahkan, tetapi anda tidak mempunyai hak untuk menarik diri daripada mana-mana pemindahan sedemikian.
 5. ADAKAH DATA PERIBADI ANDA SELAMAT DI PLATFORM KAMI?
  1. Kami akan menggunakan langkah-langkah teknikal dan organisasi seperti penyulitan, firewall dan teknologi lapisan soket selamat untuk melindungi data peribadi anda, sebagai contoh:
   1. akses ke akaun anda adalah dikawal oleh kata laluan dan nama pengguna yang unik kepada anda; dan
   2. kami menyimpan data peribadi anda pada servers yang selamat.
  2. Walaupun kami akan melakukan segala usaha yang berpatutan untuk melindungi data peribadi anda, anda mengakui bahawa penggunaan Internet tidak sepenuhnya selamat dan untuk itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan atau integriti mana-mana data peribadi yang dipindahkan daripada anda atau kepada anda melalui Internet.
  3. Kami tidak akan menanggung mana-mana liabiliti bagi kecurian, kehilangan, atau pemintasan, atau akses tanpa kebenaran atau kerosakan pada, data, maklumat atau komunikasi yang disebabkan oleh penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan kami. Dengan menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan kami, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda memahami dan menerima risiko ini.
 6. APAKAH HAK-HAK ANDA?
  1. Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, mendapat salinan, mengemaskini atau memperbetulkan data peribadi anda yang disimpan oleh kami dan untuk menghubungi kami berkenaan sebarang pertanyaan atau aduan mengenai data peribadi anda. Seperti mana kami mempunyai hak untuk bergantung kepada mana-mana pengecualian statutori dalam mengumpul, mengguna dan mendedahkan data peribadi anda, anda juga mempunyai hak untuk meminta kami menghadkan pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung.
 7. CARA MENGHUBUNGI KAMI SEKIRANYA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN.
  1. Kami mengalu-alukan maklum balas dan segala pertanyaan anda. Jika anda ingin menghubungi kami, sila hantar e-mel kepada [email protected].

Kami mungkin akan mengubah atau mengemasikini Polisi ini dari semasa ke semasa. Anda perlu menyemak Polisi ini sekali-sekala untuk memastikan anda mengetahui versi terkini yang akan dikenakan setiap kali anda mengakses dan/atau menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan. Jika kami meminda Polisi ini, pindaan itu hanya akan berkuatkuasa untuk data peribadi yang dikumpul selepas kami memaparkan Polisi kami yang terpinda.

Polisi ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

Semakan Terakhir: 30 Oktober 2017

PRIVACY POLICY

This Platform is brought to you by CanLaw Asia Sdn Bhd (Company No. 1210605-D) (“CanLaw“, “we” or “us“)). Any reference to “you” or “your” in this Privacy Policy (“Policy“) means you or any person who accesses and/or uses the Platforms and/or Services on your behalf, whether as a guest or registered user. “Platforms” and “Services” are as defined in the Terms of Use (For Users) and (For Participating Lawyers).

We ask that you read this Policy carefully as it contains important information about how we will use your personal data.

 1. WHAT KIND OF PERSONAL DATA DO WE COLLECT?
  1. We collect personal data about you that you provide when you use the Platforms and/or Services, including when you sign up for an account, send us feedback, answer questionnaire and message or communicate with us. We also collect information about how you use the Platforms and/or Services including but not limited to usage data, demographic information, traffic sources, platform and browser types.
  2. We may monitor your use of the Platforms and/or Services through the use of cookies and similar tracking technologies. For example, we may monitor how many times you visit, which pages you go to, traffic data, location data and the originating domain name of your Internet service provider. Some of these data will be aggregated or statistical, which means that we will not be able to identify you individually.
  3. If you give us information on behalf of someone else, you confirm that the other person has appointed you to act on his/her behalf and has agreed that you can:
   1. give consent on his/her behalf to the processing of his/her personal data;
   2. receive on his/her behalf any privacy notice; and
   3. give consent to the transfer of his/her personal data abroad.
  4. Personal data that you post to public areas of the Platforms may become publicly available and is no longer considered personal data. For example, information you post in your profile or in ratings, endorsements, Q&A, or any other interactive areas may be made publicly available and can potentially be viewed by anyone. Your posting to such public areas of the Platforms constitutes consent to share such information publicly, and you should assume that such information will be widely disseminated, including via search engines and other tools to locate information online (e.g., Internet archive).
  5. By providing us with your personal data, you are consenting for us to collect and process your personal data in accordance with this Policy. You confirm that all your personal data is true, accurate and complete, and that none of the personal data provided is misleading or outdated. In the event of any change to your personal data, you will promptly update us.
 2. HOW DO WE USE YOUR PERSONAL DATA?We will use your personal data for the purposes of helping us to provide and support the Platforms and/or Services to you. These purposes include:
  1. helping us identify you and any accounts you hold with us;
  2. administration including communicating with you;
  3. facilitating your use of the Platforms and/or Services;
  4. processing, administering and giving effect to, your requests or transactions;
  5. research, statistical analysis and behavioural analysis;
  6. customer profiling and analysing your payment preferences;
  7. marketing – see “marketing and opting out policy”, below;
  8. fraud prevention, investigation and detection;
  9. customising the Platforms and/or Services and its content to your particular preferences;
  10. notifying you of any changes to the Platforms and/or Services that may affect you;
  11. providing, improving and developing the Platforms and/or Services; and
  12. promoting safety and security on and off of the Platforms and/or Services.
 3. WHAT IS OUR MARKETING AND OPTING OUT POLICY?
  1. If you have given us your permission, we may contact you by mail, telephone, SMS, text/picture/video message, email about our and our business partners’ products, services, promotions, special offers that may be of interest to you. We do not disclose, rent, sell or otherwise make available your personal data to third parties for direct marketing purposes. If you prefer not to receive any marketing communications from us, you can opt out at any time. See further “what are my rights”, below.
  2. You may select whether or not you wish to continue to receive newsletters or other communications. In addition, you may “opt out” of receiving any category of subscription, marketing or promotional email from CanLaw by following the unsubscribe instructions or using the unsubscribe links within the emails we send. Please note, however, that as long as you maintain an account, you may not “opt out” of receiving service or account-related emails from CanLaw.
 4. HOW IS YOUR PERSONAL DATA SHARED?
  1. We may disclose your personal data to:
   1. people you communicate with on the Platforms and/or Services;
   2. our vendors and suppliers who provide technical infrastructure services, analyse how the Platforms and/or Services are used, or provide customer service to you;
   3. our service providers who need access to your personal data to carry out their work for us. For example, credit card processing or verification companies to verify credit card information or your identity;
   4. our auditors, accountants, lawyers or other professional advisers and/or consultants on a need to know basis;
   5. law enforcement agencies in connection with any investigation;
   6. comply with court order or warrant; and/or
   7. our business partners in accordance with the “marketing and opting out” section above.
  2. Your personal data may also be disclosed as part of any merger, acquisition, debt financing, sale of company assets, as well as in the event of an insolvency, bankruptcy or receivership in which personal data could be transferred to third parties as one of CanLaw’s business assets. In such an event, we will attempt to notify you before your personal data is transferred, but you may not have the right to opt out of any such transfer.
 5. IS YOUR PERSONAL DATA SECURE ON OUR PLATFORMS?
  1. We will use technical and organisational measures such as encryption, firewalls and secure socket layer technology to safeguard your personal data, for example:
   1. access to your account is controlled by a password and username that are unique to you;
   2. We store your personal data on secure servers.
  2. While we will use all commercially reasonable efforts to safeguard your personal data, you acknowledge that the use of the Internet is not entirely secure and for this reason we cannot guarantee the security or integrity of any personal data that are transferred from you or to you via the Internet.
  3. We disclaim all liability for the theft, loss, or interception of, or unauthorized access or damage to, your data, information, or communications resulting from your use of any aspect of the Platforms and/or Services. By using the Platforms and/or Services, you acknowledge and agree that you understand and assume these risks.
 6. WHAT ARE YOUR RIGHTS?You have a right, under the PDPA, to request access to, request for a copy of and to request a correction of the personal data and to contact us with any inquiries or complaints in respect of your personal data. Subject to our right to rely on any statutory exemptions and/or exceptions to collect, use and disclose your personal data, you have the right at any time to request us to limit the processing and use of your personal data, including for any form of direct marketing.
 7. HOW TO CONTACT US WITH QUESTIONS?
  1. We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to [email protected].

We may change or update this Policy from time to time. You should check this Policy occasionally to ensure you are aware of the most recent version that will apply each time you access and/or use the Platforms and/or Services. If we amend this Policy, the amendment will not have any retrospective effect on personal data collected before the revised Policy.

This Policy is issued in both English and Bahasa Malaysia. In the event of any inconsistencies or discrepancies between the English version and the Bahasa Malaysia version, the English version shall prevail.

Semakan Terakhir: 1 November 2017